Bekendmaking openbaar onderzoek

RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied - RUP Wijk Hof ten Berg

Inzage van het dossier: van 23 augustus tot en met 23 oktober 2018.

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied
Er bevinden zich een aantal zonevreemde woningen in de gemeente die gelegen zijn binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied. Dit impliceert dat herbouwen en uitbreiden volgens de huidige wetgeving niet vergunbaar is. Voor sommige woningen zou dit misschien wel opportuun of wenselijk zijn om een aantal bijkomende (beperkte) mogelijkheden te bieden.

RUP Wijk Hof Ten Berg
Ter hoogte van de Iepenlaan is er een woonontwikkeling die zich deels in woongebied maar ook deels in bufferzone bevindt. Aangezien al deze woningen op hetzelfde moment werden opgericht, wordt de zonevreemdheid van een deel ervaren als onrechtvaardig. Hier dient een oplossing aan geboden te worden.

In de startnota wordt de aanzet voor beide RUP’s gegeven, de methodiek toegelicht en een richting voor verdere ontwikkeling voorgesteld. De procesnota beschrijft de stappen die gezet werden en nog zullen worden gezet om tot beide RUP’s te komen.

Je kan de startnota RUP zonevreemde woningen en de startnota RUP Wijk Hof ten Berg, de procesnota en het plan raadplegen op de dienst grondgebiedzaken (omgeving) - Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat. Dit iedere werkdag vanaf 8u30 tot 12u, op donderdagavond tussen 18u en 20u.
Dien je reactie in tot en met 23 oktober 2018 bij het College van burgemeester en schepenen - Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat.

Het gemeentebestuur organiseert eveneens een participatiemoment op donderdag 6 september 2018 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis - Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat.