Bevraging veiligheidsmonitor

Vanaf midden maart vertrekken de vragenlijsten naar de inwoners van de verschillende politiezones.
22 van de 24 Vlaams-Brabantse politiezones nemen deel aan de veiligheidsmonitor. Dat is de bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte roept de inwoners van Vlaams-Brabant op om mee te werken aan de bevraging. Zo kunnen de veiligheidsdiensten het toekomstig veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de bevolking.

Deze bevolkingsbevraging gaat over verschillende veiligheidsthema’s van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten vormen de insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.
Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving?
Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod?
Hoe ervaart u de werking van uw politie?
Werd u recent slachtoffer van een misdrijf?

Wie een vragenlijst ontvangt is toevallig geselecteerd via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel op papier als digitaal. De verwerking gebeurt volledig anoniem. Alle informatie staat duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.
De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

INFO | 016 26 70 00 - info@vlaamsbrabant.be