Vogelgriep

Afschermplicht van alle pluimvee & loopvogels

Door het uitbreken van vogelgriep werd een afschermplicht afgekondigd. Deze verplichting volgt op berichten over de vondst van besmette vogels in de buurt, dit voorlopig vanaf 2 februari tot nader bericht.

Wat is afschermplicht?
Het doel van de afschermplicht is om je dieren af te schermen van wilde vogels en hen zo te beschermen tegen een eventuele besmetting met vogelgriep. Het gaat hem daarbij wel degelijk enkel om het afschermen van de dieren, niet om het effectief opsluiten in een hok of een stal. Je zal daarbij (een deel van) het terrein waar de dieren worden gehouden volledig - zowel langs de zijkanten als langs boven - met gaas of met netten moeten afsluiten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van ongeveer 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen
.

Info voor hobbyhouders van pluimvee en vogels - Welke zijn de voorzorgsmaatregelen?
- Je dient al je pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
Het afschermen kan gebeuren door je dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
- Daarnaast moet je jouw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen uw vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.
Daarnaast zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Onder verzamelingen worden alle evenementen of activiteiten verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht. We herinneren je eraan dat het FAVV heeft benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren.

INFO | www.favv-afsca.fgov.be > vogelgriep of 0800 99 777